Generel privatlivspolitik

Generel privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at informere dig om, hvilke af dine oplysninger der indsamles og behandles af Lowell.

Når vi registrerer oplysninger om dig, skal vi orientere dig om følgende:

1. Vi er dataansvarlig - hvordan kan du kontakte os?

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

3. Hvilken slags personoplysninger vi behandler om dig og hvor de stammer fra.

4. Hvem vi videregiver dine personoplysninger til.

5. Overførsel af dine personoplysninger til modtagere i tredjelande.

6. Hvordan vi opbevarer dine personoplysninger.

7. Retten til at trække dit samtykke tilbage.

8. Dine rettigheder.

9. Hvordan du kan klage til Datatilsynet.


1. Vi er dataansvarlig - hvordan kan du kontakte os?

Lowell er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Har du spørgsmål til behandlingen af din sag, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores kontaktoplysninger er følgende:

 

Lowell Danmark A/S

CVR.nr. 18457970,

Langmarksvej 57 D,

8700 Horsens

Tlf. 76 28 28 28

E-mail: mail.dk@lowell.com

 

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, har du ligeledes mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mail dpo.denmark@lowell.com, pr. brev på ovenstående adresse eller pr. telefon på ovenstående telefonnummer.


2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Lowell indsamler de oplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle de sager, Lowell administrerer eller har købt og for i den forbindelse at finde en løsning på din gæld. Det er f.eks. oplysninger som navn, adresse, CPR-nummer, e-mailadresse, forsikringsoplysninger eller betalingsoplysninger. De indsamlede oplysninger registreres i Lowell med henblik på administration og rådgivning samt til statistiske analyser.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen:

 • Af nødvendighed for at forfølge en legitim interesse, jf. art. 6, stk. 1, litra f.
 • For at overholde en retlig forpligtelse, jf. art. 6, stk. 1, litra c.
 • Til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, jf. art. 6, stk. 1, litra b.
 • På grundlag af dit samtykke jf. art. 6, stk. 1, litra a.
 • Af nødvendighed, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 9, stk. 2, litra f.

3. Hvilke slags personoplysninger vi behandler om dig og hvor de stammer fra

Ud over de oplysninger, som du selv afgiver som kunde i Lowell, kan Lowell modtage og registrere oplysninger om dig fra andre. Dette er f.eks. tilfældet, når Lowell indhenter historiske oplysninger ved tidligere kreditorer om tidligere adresser eller fundamenter. Oplysningerne bruges blandt andet til at vurdere de næste tiltag i sagsbehandlingen. Oplysninger om dig indsamles løbende fra vores klienter, offentlige myndigheder og kreditoplysningsbureauer, så vi bedst sikrer, at vi kan komme i kontakt med dig.

Lowell indhenter og registrerer desuden oplysninger fra tjenester som det Centrale Personregister med henblik på opdatering af adresseoplysninger. Herudover indhenter Lowell oplysninger fra BBR med henblik på at registrere oplysninger om din ejendom, hvis du ejer en sådan. Ligeledes indhenter Lowell i visse situationer oplysninger fra DMR (Det centrale motorregister) om dit fartøjs ejerhistorik, eksempeltvist i forbindelse med uenighed om hvem, der har stået som ejer af en bil på et givet tidspunkt.

Vi behandler kun de kategorier af personoplysninger om dig, som er nødvendige. Det kan f.eks. være

 • navn,
 • kontaktoplysninger,
 • CPR-nummer,
 • forsikringsoplysninger,
 • betalingsoplysninger,
 • oplysninger om økonomi herunder om gæld, bolig og bil,

 

Særligt om følsomme personoplysninger

Har du givet oplysninger om personskade eller andre følsomme personoplysninger så som helbredsoplysninger til Lowell, vil disse alene blive registreret med dit samtykke eller hvis de er nødvendige for at kunne forfølge kravet mod dig. Oplysningerne vil blive behandlet med særlig varsomhed og naturligvis fortroligt.

 

Brug af din e-mailadresse 

Har du sagt ’ja’ til at modtage meddelelser fra Lowell digitalt via min side på mit.lowell.dk eller ved accept afgivet i forbindelse med det kundeforhold, Lowell administrerer, bruger Lowell din e-mailadresse til at sende dig besked om nye dokumenter fra Lowell. Du kan til enhver tid meddele Lowell, hvis du ikke ønsker at modtage denne e-mail enten ved at logge ind på www.mit.lowell.dk eller ved at ringe til os.

Lowell benytter desuden digital post via e-Boks, og du vil derfor kunne modtage henvendelser fra os derigennem, hvis du ikke er undtaget fra digital post eller oplyser os, at du ikke ønsker at blive kontaktet ad dén kanal.

 

Udbetaling til NemKonto

Vi udbetaler via NemKonto, hvis du har indbetalt for meget til os. Din NemKonto er den konto, hvor du modtager penge fra det offentlige. Private udbydere har dog også mulighed for at udbetale til din NemKonto. For os som virksomhed er det dermed ikke længere nødvendigt at indhente og opdatere dine kontooplysninger, idet oplysningerne altid er opdaterede i NemKonto-systemet. I forbindelse med udbetalingen sker der mellem NemKonto-systemet, vores bank og os en elektronisk udveksling af dit NemKonto-nummer. Formålet med den elektroniske behandling af dine informationer er kun for at kunne foretage udbetaling til din NemKonto.

Digitaliseringsstyrelsen har som dataansvarlig ansvaret for oprettelsen og driften af NemKonto-systemet men har konkret overdraget driften af systemet mv. til KMD A/S. Du kan altid ved henvendelse til NemKonto Support få oplyst, hvilke oplysninger NemKonto-registeret indeholder om dig, ligesom du også altid kan få hjælp til at rette eller slette eventuelt forkerte oplysninger. Du kan også se og rette dine oplysninger på www.nemkonto.dk. NemKonto Support kan kontaktes på tlf. 44 60 63 68 eller via mail på support@nemkonto.dk.

Du har mulighed for at bestemme, at du ønsker udbetalinger modtaget på anden måde end ved udbetaling til din NemKonto. I så fald skal du hurtigst muligt rette henvendelse til os - kontaktoplysningerne finder du under punkt 1.


4. Hvem vi videregiver dine oplysninger til.

Som udgangspunkt giver Lowell ikke dine personoplysninger videre, da Lowell i henhold til lov om finansiel virksomhed har tavshedspligt. Lowell behandler derfor alle dine oplysninger sikkert og fortroligt. Det er dog i visse situationer nødvendigt for os at videregive dine informationer for at kunne administrere din sag eller overholde lovgivningen i øvrigt:

 • Lowell kan efter lovgivningen have pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder.
 • Hvis du skal have udbetalt beløb på din NemKonto, videregiver Lowell oplysning om dit CPR-nummer. til KMD A/S, der administrerer NemKonto-ordningen på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Oplysningen bruges alene til at identificere dig, så Lowell kan udbetale beløbet til den rigtige konto.
 • Afdrager du på én eller flere af dine sager via Betalingsservice, videregiver Lowell det registrerings- og kontonummer, som du har oplyst til os, samt dit CPR-nummer, der er nødvendigt for at identificere dig, til Nets Danmark A/S, som administrerer trækningerne.
 • Misligholder du dine forpligtelser over for Lowell, kan Lowell indberette dig til kreditoplysningsbureauer og/eller advarselsregistre i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Videregivelse forekommer også i relation til behandlingsaktiviteter såsom kommunikation med dig og indhentning af informationer i visse registre.
 • Nogle af dine personoplysninger kan deles med vores kunder, vores leverandører såsom post- og printleverandører og kreditoplysningsbureauer eller andre, som medvirker til at finde en løsning på din gæld.

5. Overførsel af dine personoplysninger til modtagere i tredjelande

Som udgangspunkt overføres dine personoplysninger ikke til tredjelande, som er lande udenfor EU / EØS så som f.eks. USA.

Dog kan det i visse tilfælde være nødvendigt at overføre dine personoplysninger til en af vores internationale agenter, hvis du bor i det pågældende land. Desuden kan nogle af vores leverandører, som har adgang til personoplysninger i forbindelse med den kontrakt der er indgået med dem, være placeret udenfor EU / EØS så som UK og USA.

En sådan overførsel af personoplysninger kan alene finde sted, hvis EU Kommissionen har besluttet, at det pågældende land har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau, passende sikkerhedsforanstaltninger for behandlingen af personoplysninger så som standard kontraktbestemmelser (EU-model-clauses) og bindende virksomhedsregler (BCR) eller der er tale om en undtagelse så som opfyldelse af kontrakt eller for at gøre et juridisk krav gældende.


6. Hvordan vi opbevarer dine personoplysninger.

Lowell registrerer persondata på mit.lowell.dk for at yde dig, vores øvrige kunder og andre besøgende den bedst mulige service.

Hvis du anmoder om at modtage et tilbud eller indgår en afdragsordning på mit.lowell.dk registrerer Lowell de oplysninger, du selv giver, som f.eks. oplysninger om navn, adresse, e-mail, CPR-nummer.

Som anbefalet af Datatilsynet er de personoplysninger, der afgives på www.Lowell.dk samt mit.lowell.dk  beskyttet med en stærk kryptering (256 bit SSL) under transmissionen fra brugerens computer til Lowell. E-mailkorrespondancer er tilsvarende sikret med minimum TLS 1.2-kryptering. Efter transmissionen opbevares personoplysningerne sikkert i vores systemer, således at oplysningerne ikke er læsbare for uvedkommende. Derudover har Lowells systemer en rollebaseret adgangskontrol, der sikrer at ansatte udelukkende har adgang til de data, der er relevante for deres funktion.

Lowell opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen og så længe, at det er nødvendigt for Lowell at opbevare oplysningerne jf. gældende lovgivning, herunder bogførings- og hvidvasklovgivningen. Det betyder, at Lowell som hovedregel ikke opbevarer dine identificerbare personoplysninger i vores system 5 år efter at din sag hos os er lukket.


7. Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte - se kontaktoplysninger ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.


8. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet

Ret til berigtigelse (rettelse). I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Du har visse tilfælde også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

For at gøre brug af dine rettigheder som registreret i Lowells system, kan du udfylde denne formular,  ringe til os på telefon 76 28 28 28 eller kontakte os pr. brev på vores adresse.


9. Hvordan du kan klage til Datatilsynet

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby

 

Hvis du er utilfreds med Lowells behandling af din sag uden at dette alene er relateret til vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Politiet, Midt- og Vestjyllands politi, Politiets Administrative Center, Att: Tilladelser, Postboks 1088, 7500 Holstebro.

 

 

Revideret 19. august 2021