sep. 29, 2020

Tendenser i markedet

Salg af porteføljer med misligholdte lån (NPL) er stadig kun udbredt blandt få brancher i Danmark, mens det er mere almindeligt både i de øvrige nordiske lande og i det øvrige Europa. Vi har talt med Endre Solvin-Witzø, Chief Investment Officer for Lowell i Norden, om tendenser på markedet for salg af NPL.
caption

 

Da Covid-19 pandemien for alvor startede i det tidligere forår lagde det en dæmper på al investeringslyst. Gjaldt det også markedet for NPL?
"Ja, det gjaldt også markedet for NPL, hvor vi så eksempler på, at de igangværende salgsprocesser blev bremset, fordi der var stor usikkerhed om prissætning og generelle fremtidsudsigter hos både køber og sælger".

Hvordan ser det ud nu? Er markedet ved at komme i gang igen?
"Ja, vi ser en begyndende normalisering af markedet, hvor der igen er interesse for at købe og sælge porteføljer, og det svarer meget godt til den udvikling, vi så på aktiemarkedet. Altså, at man så et dyk efterfulgt af en ret hurtig tilbagevenden til normaltilstande. Det har taget lidt længere tid på det her område, men vi ser helt klart, at vi nærmer os en normalisering igen".      

Det danske marked for salg af NPL er mindre modent end de øvrige nordiske markeder. Hvad skyldes det?
"Det skyldes flere faktorer. En faktor er, at lovgivningen er ret forskellig i de nordiske lande. Dansk lovgivning beskytter i høj grad debitorer, mens der for eksempel i Sverige er større fokus på kreditors rettigheder. Det har smittet af på myndighedernes fortolkning af loven, som blandt andet har betydet, at det tidligere ikke har været muligt for danske banker at frasælge porteføljer. På det område ser vi nu en begyndende ændring, som jeg forventer vil blive forstærket af EU’s regulering af hele den finansielle sektor, hvor der er et klart ønske om, at banker skal fjerne afskrevne lån fra deres balancer. Det kan formentlig få en afsmittende effekt på andre brancher som telekommunikation eller forsyning, hvor det i andre lande er helt almindeligt at sælge misligholdte krav".

Særligt i Sydeuropa har vi set en tendens til, at f.eks. investeringsbanker og kapitalfonde køber porteføljer af NPL. De ejer derefter kravene, men overlader inddrivelsen til et Collection Agency. Forventer du, at vi får tilsvarende modeller at se i Norden?
"Det anser jeg i hvert fald for muligt. Helt generelt er investorer som for eksempel pensionskasser på udkig efter nye investeringsmuligheder i det lavrente-marked, vi befinder os i. Der kunne muligheden for at investere i porteføljer af misligholdte krav godt være en mulighed. Så ja, jeg forventer at få tilsvarende modeller at se i Norden".       

Hvilke fordele er der ved denne model for de involverede parter?
"Der er tre involverede parter, og alle tre har fordel ved det. Kreditorerne får fjernet de misligholdte lån fra balance, og det er en fordel for dem, når de skal aflægge regnskaber. Derudover får de omsat et usikkert aktiv til likviditet. For investorerne er det en investeringsmulighed i et lavrente-marked som balanceret i forhold til risikoen, kan give et fornuftigt afkast. Endelig kan man sige for debitorerne, at de går fra at være en dårlig kunde hos en bank eller hvem sælgeren nu er, til at deres sag bliver behandlet af eksperter, som vi ved fra vores erfaringer og målinger simpelthen er bedre til at hjælpe de her mennesker med at få tilbagebetalt deres gæld".      

    

;